Çevre İzin ve Lisansı

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” Ek 1 ve/ veya Ek 2 kapsamında faaliyet gösteren firmalar, aşağıda yazılı bulunan izin lisans konularından hangisine/ hangilerine tabi iseler o kapsamda/ kapsamlarda çevre izin veya izin lisans belgesi almakla yükümlüdürler.

Hizmetlerimiz

Geri Kazanım Lisansları

 • Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı
 • Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Lisansı
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Lisansı
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı

Bertaraf Lisansları

 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma Lisansı
 • Düzenli Depolama Lisansı

Ara Depolama Lisansları

 •  Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

İşletme Lisansları

 • Ömrünü Tamamlamış Araç İşletme Lisansı
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Lisansı
 • Ambalaj Atığı Toplama – Ayırma Lisansı
 • Tanker Temizleme Lisansı
 • Hurda Metal İşletme Lisansı
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşletme
 • Atık Kabul Tesisi Lisansı

Arındırma Lisansları

 • PCB Arındırma

Çevre İzinleri

 • Emisyon İzni
 • Gürültü İzni
 • Atıksu Deşarj İzni
 • Tehlikeli Madde Atıksu Deşarj İzni
 • Derin Deniz Deşarj İzni

TAT Belgesi

 • Tehlikesiz Atıklar Toplama Ayırma Belgesi

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri